Korfanty Play

Zasady gry

Regulamin i karta zgłoszeniowa

Regulamin Gry Terenowej
„KORFANTY PLAY"

organizowanej przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach
w ramach obchodów
Roku Korfantego 2009

1. „KORFANTY PLAY" - cele: 

  1. popularyzacja wiedzy o Wojciechu Korfantym dokonana w nowoczesnej formule, angażującej i aktywizującej odbiorcę,
  2. szansa na poznanie miasta i osiągnięć Wojciecha Korfantego poprzez bezpośredni kontakt z symbolicznymi miejscami, nawiązującymi do ważnych wydarzeń z jego biografii,
  3. możliwość weryfikacji wiedzy dotyczącej Wojciecha Korfantego, ale również własnej pomysłowości, odporności na stres, umiejętności współdziałania w grupie,
  4. wreszcie - możliwość przeżycia przygody.

2. Uczestnicy:

Do udziału w Grze Terenowej „Korfanty Play" zapraszamy drużyny utworzone przez młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym, liczące od 3 do 5 osób.

Uwaga: w przypadku obecności w drużynie osób niepełnoletnich, konieczny jest udział osoby dorosłej upoważnionej przez opiekuna prawnego uczestnika. Osoba ta jest traktowana jako członek drużyny.

3. Miejsce i termin Gry Terenowej „Korfanty Play":

Katowice, 6 czerwca 2009 r. (sobota), zbiórka godz. 9:30 (obecność obowiązkowa wszystkich zgłoszonych drużyn, prosimy o punktualność i stawienie się drużyn w komplecie).

Start: godz. 10:00.

Start i meta: siedziba Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach, ul. PCK 19, 40-057 Katowice. 

4. Zasady rozgrywania gry i wyłaniania zwycięzców:

Kadrą prowadzącą Grę Terenową „Korfanty Play" są pracownicy ROK Katowice oraz wolontariusze obecni na punktach kontrolnych gry i posiadający identyfikatory z logiem organizatora.

Uczestnicy gry są zobowiązani wykonywać polecenia członków kadry do końca gry (lub do momentu rezygnacji z udziału w niej).

Drużyny uczestniczące w Grze Terenowej „Korfanty Play" - w oparciu o przekazane mapy i instrukcje oraz po pobraniu numerów startowych - wyruszają o tej samej godzinie (godz. 10:00) na tzw. trasę gry.

Zadaniem drużyn jest dotarcie do wszystkich punktów kontrolnych zaznaczonych na mapie. Na poszczególnych punktach kontrolnych drużyna musi wykonać specjalne zadanie weryfikujące wiedzę dotyczącą biografii Wojciecha Korfantego.

Po pozytywnym zaliczeniu zadania na każdym punkcie kontrolnym drużyna otrzyma jeden element układanki. Zebranie wszystkich elementów pozwoli drużynie na ułożenie puzzli. Warunkiem ukończenia gry jest dostarczenie na metę ułożonego z puzzli obrazu/wizerunku.

Organizator oczekuje drużyn do godziny 14:00. Pokonanie trasy rozpoczyna i kończy się w punkcie startowym, gdzie wpisywana będzie godzina startu i ukończenia trasy przez drużyny.

Zwycięzcą gry zostanie drużyna, która w najkrótszym czasie dostarczy na metę ułożone w całość elementy uzyskane na punktach kontrolnych.

5. Warunki uczestnictwa:

1. Drużyna zgłasza swój udział w grze poprzez wypełnienie karty uczestnictwa i dostarczenie jej do siedziby ROK Katowice, ul. PCK 19, 40-057 Katowice do dnia 04.06.2009 r. do godz. 16:00.

2. Liczba uczestników gry jest ograniczona. O udziale w grze decyduje kolejność zgłoszeń.

3. W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia, warunkiem udziału w Grze Terenowej „Korfanty Play" jest:

a)  posiadanie i okazanie w biurze zawodów pisemnej zgody rodziców na udział w Grze Terenowej (wzór poniżej),

b) obecność osoby dorosłej upoważnionej przez rodziców (np. nauczyciela) w składzie drużyny, na każdym etapie gry.

4. Niepełnoletni zawodnicy, którzy nie spełnią wyżej wymienionego wymogu, nie będą dopuszczeni do udziału w grze.

5. Wzór druku zgody rodziców (opiekunów):

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
(imię nazwisko)............................................
w Grze Terenowej „Korfanty Play",
odbywającej się w dniu 06.06.2009 r. na terenie Katowic.
Czytelny podpis opiekuna: ...............................................
Telefon kontaktowy...........................................................
Dziecko podczas trwania gry pozostaje pod opieką (imię nazwisko)..........................
nr dowodu osobistego .........................................................

6. Organizator proponuje, by drużyny biorące udział w przedsięwzięciu były przebrane w elementy stroju z epoki Wojciecha Korfantego. Brak przebrania nie będzie wykluczał z udziału w Grze Terenowej, jednakże Organizator planuje przyznanie nagrody specjalnej za strój.

7. Wszyscy uczestnicy Gry Terenowej „Korfanty Play" powinni posiadać przynajmniej jeden telefon komórkowy na drużynę umożliwiający skontaktowanie się z Organizatorem Gry Terenowej „Korfanty Play".

8. W przypadku rezygnacji z udziału w grze, należy telefonicznie poinformować Organizatora o tej decyzji. Numery telefonów do organizatorów (oraz tzw. Telefony „alarmowe" w grze) zostaną podane na odprawie uczestników w punkcie startowym.

6. Ruch drogowy:

  1. Gra Terenowa „Korfanty Play" odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
  2. Wszyscy zawodnicy powinni poruszać się tylko i wyłącznie po chodnikach, a także bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad dotyczących ruchu pieszych.

7. Nagrody:

Planowane nagrody dla najlepszych drużyn:

I Nagroda 750 zł

II Nagroda 500 zł

III nagroda 400 zł

(ww. kwoty są przeznaczone do podziału dla całej drużyny).

Dla drużyny, która będzie najciekawiej przebrana w stroje z epoki Wojciecha Korfantego Organizator przewidział nagrodę specjalną. 

8. Postanowienia końcowe:

a) uczestnicy Gry Terenowej „Korfanty Play" zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu - w innym przypadku mogą nie otrzymać bądź koperty z zadaniem bądź koperty z elementem układanki,

b) impreza odbędzie się bez względu na pogodę,

c) za szkody wynikłe wobec uczestników i osób trzecich Organizator nie odpowiada,

d) sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą interpretowane i rozstrzygane przez Organizatora.

e) od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

Dobrego humoru, zwycięstw, niezapomnianych wrażeń,
dobrej pogody i zabawy życzy Organizator!


KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@silesia-region.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.