Uchwała Sejmiku

Uchwała Nr III/26/1/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 lipca 2008 roku

w sprawie:
przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Wojciecha Korfantego

Na podstawie art. 18 pkt 20  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa  (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z § 18 a ust. 2 pkt 1  Statutu Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z późn. zm.)

§ 1

Przyjmuje się rezolucję w sprawie ogłoszenia roku 2009 Rokiem Wojciecha Korfantego, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały
Nr III/26/1/2008
Sejmiku Województwa Śląskiego
Z dnia 2 lipca 2008 roku

Rezolucja w sprawie ogłoszenia roku 2009

Rokiem Wojciecha Korfantego

W 2009 roku obchodzić będziemy 70 rocznicę śmierci Wojciecha Korfantego. Sejmik Województwa Śląskiego dla uczczenia wielkiego syna Śląskiej Ziemi postanawia ogłosić rok 2009 rokiem Wojciecha Korfantego w Województwie Śląskim.

Chcemy w ten sposób oddać hołd i zadośćuczynienie Jego Osobie za wielkie dzieło życia, uwieńczone powrotem części Górnego Śląska do Macierzy.

Wojciech Korfanty w swoich ideach i myślach, a także działaniu wyprzedzał swoją epokę, a Jego wielkie dziedzictwo programowe i dzisiaj brzmi bardzo współcześnie. To dla nas testament, który czeka na realizację.

Niech pamięć o Wojciechu Korfantym, wielkim przywódcy ludu Śląskiego i Jego postawie wynikającej z umiłowania Ojczyzny będzie zawsze żywa i stanie się wzorem dla wszystkich pokoleń Polaków.

Sejmik Województwa Śląskiego zwraca się do Sejmu i Senatu RP z propozycją ustanowienia roku 2009 Rokiem Wojciecha Korfantego na terenie całego kraju. 


KONTAKT

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kultura@silesia-region.pl

Projekt graficzny i wykonanie: Art4net s.c.